ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN

Britt Carolina Elisabeth Rutten

h.o.d.n.

Young Home Deco

Generaal Gavinstraat 84

6562 ML  Groesbeek

 

inschrijving kamer van koophandel nr. 73617458

MEI  2019

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de eenmanszaak genaamd Young Home Deco (inschrijvingsnr. K.v.K. 73617458) en of diens rechtsopvolger met onder meer de handelsnaam www.younghomedeco.nl, hierna te noemen Young Home Deco, aan derden gedaan, op alle door Young Home Deco in opdracht van derden verrichte werk­zaamheden, alsmede op alle overeenkom­sten in de meest ruime zin van het woord door Young Home Deco met derden aange­gaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige over­eenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Daar waarop voor wederpartij krachtens het bij wet en/of regelgeving bepaalde de wetgeving ten aanzien van koop op afstand van toepassing is, zal Young Home Deco de hier bedoelde wetgeving respecteren. Bepalingen in deze voorwaarden die daarop afwijken en/of daarmee in tegenstrijd zijn, zullen alsdan hun werking met betrekking tot de hier bedoelde wederpartij missen.

Een beknopte beschrijving van de in deze wetgeving bedoelde rechten en plichten treft u eventueel op de webwinkelwebsite van Young Home Deco aan.

d. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Young Home Deco niet bindend, niet toepasselijk en worden door Young Home Deco hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Young Home Deco te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstge­noemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

f. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Young Home Deco daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Young Home Deco gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door Young Home Deco in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

Young Home Deco is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Young Home Deco, onver­schillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Young Home Deco gesloten overeenkom­sten worden eerst bindend na schrif­telijke bevestiging door Young Home Deco, dan wel doordat Young Home Deco met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeen­komsten binden Young Home Deco eerst, nadat en voor zover deze door Young Home Deco zijn geaccepteerd en schriftelijk beves­tigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Young Home Deco gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Young Home Deco met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Young Home Deco overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Young Home Deco te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Young Home Deco hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Young Home Deco zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Young Home Deco is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Young Home Deco dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Young Home Deco is ook niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect voortvloeit uit veranderde wet en/of regelgeving van overheidswege die intreedt na aanbieding of prijsopgave van haar aan wederpartij. In geval dat er te dezer zake van aanbieding of prijsopgave geen sprake mocht zijn dient de datum van opdracht als uitgangspunt genomen te worden.

c. Indien Young Home Deco wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade­plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro).

d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Young Home Deco niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Young Home Deco niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoorde­ling van Young Home Deco, zal Young Home Deco in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Young Home Deco of een andere door Young Home Deco te bepalen plaats.

e. Wanneer door Young Home Deco, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Young Home Deco.

f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Young Home Deco gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussen­komst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Young Home Deco tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Young Home Deco.

b. Het transport van de bij Young Home Deco bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c.1. Alle bij Young Home Deco bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens Young Home Deco met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Young Home Deco te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Young Home Deco. Young Home Deco kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Young Home Deco gezonden correspondentie. Eveneens is Young Home Deco op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij.

Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Young Home Deco het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Young Home Deco, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Young Home Deco afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitslui­tend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Young Home Deco te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Young Home Deco gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege, zoals bijvoorbeeld BTW, en/of van andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. Young Home Deco is gerechtigd vooraf aanbeta­lingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Young Home Deco behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Young Home Deco toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. Young Home Deco is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuur­datum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Young Home Deco of op een door Young Home Deco aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Young Home Deco en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Young Home Deco te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovenge­stelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Young Home Deco van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos­stelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instand­houding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Young Home Deco het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Young Home Deco.

c. Young Home Deco is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Young Home Deco, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Young Home Deco worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Young Home Deco heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Young Home Deco uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Young Home Deco toekomende rechten.

Young Home Deco heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Young Home Deco, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Young Home Deco op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door hem met Young Home Deco gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Young Home Deco eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Young Home Deco, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Young Home Deco.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Young Home Deco toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Young Home Deco, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Young Home Deco verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

NB: Daar waar de wetgever de aan de betreffende wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan Young Home Deco geen volledige betaling van de door Young Home Deco aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Young Home Deco.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Young Home Deco zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen­komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Young Home Deco zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Young Home Deco geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. Young Home Deco behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materi­alen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Young Home Deco heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Young Home Deco het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Young Home Deco van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Young Home Deco, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Young Home Deco is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transpor­teurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Young Home Deco gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Young Home Deco. Wederpartij zal van de ten deze door Young Home Deco genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van wederpartij vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst Young Home Deco de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermings­rechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Young Home Deco is ten strengste verboden, tenzij Young Home Deco hiervoor uit­drukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Young Home Deco ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Young Home Deco zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: GARANTIES

a. Door Young Home Deco wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Young Home Deco schriftelijk aangetekend door de wederpartij van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Young Home Deco wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Young Home Deco eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Young Home Deco. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Young Home Deco.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Young Home Deco of bij een door Young Home Deco hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Young Home Deco dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Young Home Deco afgeleverde goederen beschouwd worden als zicht­zending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Young Home Deco aan te geven doeleinden.

Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Young Home Deco te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Young Home Deco evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Young Home Deco heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Young Home Deco behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Gelderland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Young Home Deco.

c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om Young Home Deco. in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door Young Home Deco gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben.

d. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door Young Home Deco wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Young Home Deco samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 titel 5 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

_______

HERROEPINGSRECHT:

Je hebt het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Annuleren kan je middels een mailtje naar info@naturalhomedeco.nl doen, dan weet ik dat je pakket eraan komt. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het bestelde product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour naar Natural Home Deco zijn voor eigen rekening. Dit kost gemiddeld €6,95.

Retoursturen kan naar het volgende retouradres:

Natural Home Deco
Postbus 45
6560 AA Groesbeek

Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan mij geretourneerd worden (zie retourvoorwaarden). Hoe je gebruik kan maken van het retourrecht lees je hieronder.  

Hoe retourneer je het artikel en maak je gebruik van je retourrecht?

Zo gemakkelijk gaat het:

  1. Plaats het artikel in de originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) in het pakket. Zorg dat het product goed beschermd wordt zodat het niet beschadigd raakt op de weg terug. Gebruik bijvoorbeeld het meegeleverde bubbeltjesplastic of kranten als opvulling. 
  2. Vul het retour formulier in (meegestuurd in de mail), doe deze in het pakket of mail hem terug.
  3. Schrijf het retouradres op je pakket.
  4. Vervolgens geef je het af bij het dichtstbijzijnde postkantoor. Ik adviseer je om het verzendbewijs dat je krijgt te bewaren aangezien het verzendrisico nu bij jou ligt.

​Mocht je de retourdocumenten in een uitzonderlijk geval niet ontvangen hebben, dan kun je deze hier downloaden. Ik zal het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht je vragen hebben dan kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen. Dit doe je via e-mail naar info@naturalhomedeco.nl of een appje naar (06)16365042.

Retourvoorwaarden

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt of gebruikt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel ook zou mogen doen.

Producten worden in originele staat teruggestuurd. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kan deze waardevermindering van het product doorberekend worden. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

​Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. Indien niet aan de retourvoorwaarden is voldaan dan behoud ik mij het recht voor om zendingen terug te sturen en de verzendkosten in rekening te brengen.

_______

KLACHTENREGELING:

Ben je niet tevreden of is het niet helemaal gegaan zoals je had gepland? Neem dan contact met mij op. Ik ben altijd bereid om samen te kijken naar een oplossing, in goed overleg komen we vast al een heel eind! Dit kan door een mailtje te sturen naar info@naturalhomedeco.nl of een appje naar (06)16365042. Omschrijf je klacht duidelijk, heeft je klacht betrekking op een order? Vermeldt dan ook het ordernummer in je klacht. Ik zal uiteraard zo snel mogelijk reageren (uiterlijk binnen 14 dagen) met een eventuele oplossing en/of vervolgstappen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

© 2019 - 2024 Natural Home Deco | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel